Điều kiện và Hồ sơ tham gia chương trình:
Điều kiện
  • Là khách hàng mở mới tại Khối MSME và
  • Khách hàng đã đăng ký thông tin trên OCB SME E-Lending
  • Khách hàng cam kết số dư bình quân tối thiểu 30 triệu đồng trong 30 ngày đầu tiên kể từ ngày mở tài khoản.


Hồ sơ
  • Hồ sơ mở tài khoản của tổ chức.
  • Giấy cam kết số dư theo điều kiện chương trình.
Đăng ký ngay để trải nghiệm gói sản phẩm của chúng tôi
Đăng ký ngay >