Điều kiện và Hồ sơ tham gia sản phẩm
Điều kiện

- Khách hàng mới chưa có tài khoản tại OCB.
- Tham gia 2 sản phẩm:
+ Tài khoản thanh toán VND; và
+ Nộp thuế điện tử hoặc;
+ Internet Banking (gói Vàng)

Hồ sơ

- Hồ sơ mở tài khoản của tổ chức.
- Giấy đề nghị mở Gói Tài khoản SME Daily.

Đăng ký ngay để trải nghiệm gói sản phẩm của chúng tôi
Đăng ký ngay >